Produkter

PUTSBRUK C LÅGALKALISKT 25 KG PUMPBART 0-3MM

Art.nr 002805622 Lev.art.nr 5545505
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart putsbruk för grovputsning ovan mark på underlag av murverk. Särskilt lämpligt för putsning på lättbetong. Pumpbart putsbruk för grovputsning/utstockning och slamning ovan mark på underlag av murverk samt på KC-putsade underlag i samband med lagning. Produkten lämpar sig särskilt bra för putsning av lättbetongsunderlag. Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg. Skikttjocklek: 10–12 mm. Innehåll: kalk, lågalkalisk cement och natursand 0–3 mm.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk och lågalkalisk cement
Fraktion (mm) 0-3 natursand
Frostbeständig God
Förpackning Småsäck
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12
Typ Putsbruk C
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare