Produkter

PUTSBRUK C LÅGALKALISKT 0-3MM 1000KG

Art.nr 003974288 Lev.art.nr 5745501
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart putsbruk för grovputsning/utstockning och slamning ovan mark på underlag av murverk samt på KC-putsade underlag i samband med lagning. Produkten lämpar sig särskilt bra för putsning av lättbetongsunderlag. Åtgång: ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt. Vattenåtgång: ca 4 l per 25 kg. Skikttjocklek: 10–12 mm. Innehåll: kalk, lågalkalisk cement och natursand 0–3 mm.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk och lågalkalisk cement
Fraktion (mm) 0-3 natursand
Frostbeständig God
Förpackning Storsäck
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Lagringstid 6 månader
Materialåtgång Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12
Typ Putsbruk C
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare