Produkter

BEMIX ELEMENTFOGBRUK 25 KG K50
Art.nr 99005809 Lev.art.nr 525000

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk för igjutning av hålrum, undergjutning av pelare och maskiner samt fyllning av kärnfogar till elementfogar m.m. Även lämpligt för gjutning av t.ex. trappor, fundament och stödmurar.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid Ca 30 minuter vid 20 °C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Bruksbindemedel Cement
Börjar härda Efter ca 2 timmar
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m² och mm
Produkt ELEMENTFOGBRUK BEMIX
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-150
Tryckhållfasthet >50 MPa
Typ Elementfogbruk
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,15-3,35 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.