Produkter

ELEMENTFOGBRUK FF BEMIX 25KG
Art.nr 99005810 Lev.art.nr 5220660

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk innehållandes köldtillsats för gjutningar, fogningar och undergjutningar ner till –10 °C.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid Ca 30 minuter vid 20 °C
Appliceringstemperatur (°C) -10 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Bruksbindemedel Cement
Börjar härda Efter ca 2 timmar
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Nej
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m2 och mm
Produkt ELEMENTFOGBRUK FF BEMIX
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-150
Tryckhållfasthet >50 MPa
Typ Elementfogbruk
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,15-3,35 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.