Produkter

BEMIX A3 PUMPBAR 25KG 0-4 MM

Art.nr 002156721 Lev.art.nr 522808
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk som uppfyller kraven enligt AMA Anläggning. Används vid förankring och krävande undergjutningar av t.ex. maskiner och brolager. Bemix A3, baserad på anläggningscement, pumpbart expanderbruk som används till under- och igjutningar. Användningsområden exempelvis räckesstolpar, maskinundergjutningar, bultförankringar, brolager. Uppfyller kraven för AMA Anläggning 20 och P-märkt enligt CR 059. Godkänt för betongreparation enligt EN 1504-6. Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdigblandat bruk. Vattenåtgång: max 2,9 l per 25 kg. Skikttjocklek: oarmerat 20–100 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 2,9 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Nej
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m2 och mm
Produkt EXPANDERBRUK A3
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100 (oarmerat)
Tryckhållfasthet 70 MPa (efter 28 dygn)
Typ Expanderbetong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 2,9 liter per säck
Vikt (kg) 25
EAN 7331933522813
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.