Produkter

BEMIX A3 PUMPBAR 25KG A3 FF 0-4 MM (VINTERBRUK)
Art.nr 002156719 Lev.art.nr 522809

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk som uppfyller kraven enligt AMA Anläggning. Innehåller köldtillsatts för gjutningar ner till –10 °C och används vid förankring och krävande undergjutningar av t.ex. maskiner och brolager.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) -10 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 2,9 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m² och mm
Produkt EXPANDERBRUK A3 FF
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-150
Tryckhållfasthet >20 Mpa vid -10 °C (efter 14 dygn)
Typ Expanderbetong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 2,9 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.