Produkter

UNIPLAN ECO TDR 20 KG
Art.nr 99011267 Lev.art.nr 0353720

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Dammreducerad, snabbhärdande, självutjämnande FIBERFÖRSTÄRKT avjämningsmassa för golv. Nyproduktion samt renovering i skikt om 5-50 mm. Beläggningsbar efter 4 timmar. Använd även Primer Eco.
Antal (st/pall) 48
Förpackning Småsäck
Vikt (kg) 20
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.