Produkter

ULTRATOP LIGHT GREY 25KG
Art.nr 99001141 Lev.art.nr 5S40225

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande, Fast-Track, självutjämnande bruk baserat på utvalda hydrauliska bindemedel med hög slitstyrka i tjocklek 5 till 40 mm.
Vikt (kg) 25
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.