Produkter

ULTRALITE S2 15 KG
Art.nr 99012282 Lev.art.nr 1201515NR

Basta SundahusB
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Enkomponents cementbaserad, flexibel, lättviktsfästmassa med lång öppentid. Extremt dryg och lättapplicerad med hög täckningsgrad för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik.
Färg Grå
Nyans Grå
Vikt (kg) 15
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.