Produkter

CONBIT 20 KG
Art.nr 99000765 Lev.art.nr 2787520

Basta SundahusB
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Conbit är ett snabbhärdande, vattenfast och frostsäkert bruk för limning och fogning av skiffer, betongsten, natursten och kantsten mot asfalt eller betong. Ska endast blandas med vatten. Används vid temperatur över 0 °C.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Användningstid (h) 1
Appliceringstemperatur (°C) 0 till +35
Bearbetningsbar minuter 30
Densitet 2,0 Färdig blandat
Frostbeständig Ja
Färg Grå
Förpackning Säck
Förvaring Tort
Konsistens Pulver
Korrigeringstid 30 min
Kulör Grå
Lagringstid 12 månader
Nyans Grå
Torktid 30 min
Vattenåtgång 4,5 liter vatten/20 kg pulver
Vidhäftningshållfasthet 2,15 N/mm2
Vikt (kg) 20
Åtgång 2kg torrbruk = 1kg massa
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.