Produkter

ADESILEX P10 25 KG
Art.nr 99000761 Lev.art.nr 277225

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Vit, högpresterande glidkompenserad cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för montering av glas, keramisk- och marmormosaik (fixbädd upp till 5 mm).
Kulör Vit
Vikt (kg) 25
Åtgång 2-5 kg/kvm
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.