Produkter

PUTSBRUK C FIBER PUMPBAR 0-3MM 25KG 40
Art.nr 003747250 Lev.art.nr 5545605

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart putsbruk för grovputsning ovan mark på underlag av murverk. Tillsatta fibrer minskar risken för sprickor.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20˚C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter Ca 120
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Kalk/Cement
Börjar härda Ca 4h
Fiberförstärkt Ja
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Förvaring Torr förvaring i obruten förpackning
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 18 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12 i två skikt
Typ Putsbruk
Vattenåtgång 3,5-4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare