Produkter

PUTSBRUK C FIBER PUMPBAR 0-3MM 1000KG
Art.nr 003787902 Lev.art.nr 5745601

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart putsbruk för grovputsning ovan mark på underlag av murverk. Tillsatta fibrer minskar risken för sprickor.
Fraktion (mm) 0-3
Förpackning Storsäck
Materialåtgång 18 kg per m2 och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12
Typ Bruk
Vattenåtgång 160 liter per säck
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare