Produkter

CEMENTBRUK A 0-3MM 1000KG
Art.nr 002805637 Lev.art.nr 5740101

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Putsning av utsatta konstruktioner som exempelvis socklar och kallmurar. Murning av icke sugande material som exempelvis glasblock och natursten.
Användningsområde Utomhus, ovan mark
Användningstid (h) 2 vid +20 °C
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Börjar härda 2 h
Fraktion (mm) 0-3
Frostbeständig Ja
Förpackning Storsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång Ca 20 kg/m² vid 10 mm putsskikt
Rek. skikttjocklek (mm) 10-12
Typ Bruk
Vattenåtgång 160 liter per ton
Vikt (kg) 1000
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare