Produkter

MASKINPUTS MP75 LEICHT 20KG GIPSPUTS
Art.nr 007531619 Lev.art.nr 429190

SundahusB
Knauf Danogips
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Maskingipsputs med mineralisk lättballast, avsedd för väggar och tak invändigt.
Skikttjocklek (mm) <50 mm
Vikt (kg) 20
Åtgång 0,8 kg/mm/m²
Dokument

Miljövarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P102 Håll borta från barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontakt linser, om det går lätt att göra. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Bortskaffande av innehållet/behållaren i ska ske i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella regler.