Produkter

SLÄCKT MURKALK E 10 KG

Art.nr 002805658 Lev.art.nr 5859108
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Traditionell kalkmålning på underlag av kalkbruk, hydrauliskt kalkbruk och svaga KC-putser. Används både vid renovering och nyproduktion såväl inom- som inomhus.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5
Bearbetningsbar minuter Obegränsad om uppblandat material inte tillåts torka
Blandningsförhållande Volymdelar 2:5
Lagringstid 24 månader
Typ Murkalk
Vikt (kg) 10
EAN 7331933591086
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare