Produkter

RIVPUTS GS KC FC 100 25KG
Art.nr 008169706 Lev.art.nr 5661005

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För ytbehandling av ny puts samt renovering av äldre fasader. Speciellt anpassad för genomströmningsblandare.
Användningstid (h) Vid 20 °C ca 2 timmar
Ballast (mm) 0-3
Bindemedel Kalk och cement
Frostbeständig God
Typ Rivputs GS KC
Vattenåtgång 4,5-5,5 l g per 25 kg
Vikt (kg) 25
Åtgång Ca 25 kg/m² (spikriven)
Dokument

Byggvarudeklaration

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.