Stäng
  • Öppettider

Miljö

Brukspecialisten är medlem i Woody Bygghandel AB - en fackhandelskedja som utvecklar och tillhandahåller byggmaterial och byggförnödenheter. Vi ska genom hög servicegrad och kompetens inom våra produktområden eftersträva resurseffektivitet ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.

Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljö- och arbetsmiljöarbete innefattar även ett förebyggande arbete med hälsa, brand- och säkerhet.

Vårt mål är att ständigt utveckla arbetsmiljöarbetet. Alla medarbetare skall vara engagerade och känna arbetsglädje.

Vi har också som mål att ständigt utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet, till exempel genom ökad kunskap om hållbart byggande hos personal och kunder och krav på våra leverantörer.

Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:

  • Våra kunder skall i vårt sortiment finna miljöanpassade produkter och via vår kunskap ges möjlighet till egna miljöförbättringar.
  • Vi tar hänsyn till miljömässiga, etiska och sociala aspekter när vi väljer våra samarbetspartners och arbetar aktivt med våra intressenter för att uppnå ständiga förbättringar.
  • Vi utvecklar och tillhandahåller våra tjänster och varor på ett sätt som förebygger föroreningar och minskar inverkan på miljön.
  • Vi arbetar aktivt för minskad energi- och materialåtgång vid våra anläggningar och verkar för återanvändning eller återvinning.
  • Alla medarbetare ska känna uppskattning, gemenskap och trygghet.
  • Vi ska möjliggöra för eget ansvar, personlig utveckling och kompetensutveckling för alla medarbetare.
  • Vi ska följa gällande lagstiftning och myndighetsbeslut och ser alltid dessa som en miniminivå för vårt miljö- och arbetsmiljöarbete.


Göteborg 2018-11-09


Jacob Steen

VD Brukspecialisten

Klicka här för dokument.

_______________________________________________________________________________

Vi är en del av Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

_______________________________________________________________________________

Brukspecialisten vinner Woody Bygghandels hållbarhetspris 2020!

Man har verkligen satt miljö- och hållbarhetsfrågorna i främsta rummet och
skapat Sveriges första och enda storskaliga återbruksproduktion av tegel.

– Det känns såklart fantastiskt men också väldigt oväntat att vårt arbete blir uppmärksammat på det här sättet inom kedjan, säger Jacob Steen, VD på Brukspecialisten.

Det är ett cirkulärt flöde där rivningsmaterial tas om hand, rensas, kontrolleras och blir till godkända och certifierade produkter som kan återbrukas i såväl nybyggnation som renovering och underhåll.

– Brukspecialistens satsning är verkligen ett levande bevis för ”mindre snack och mer verkstad”, säger Peter Sjödahl, VD på Woody Bygghandel AB.

Läs hela pressmeddelandet här.