Produkter

FOGSKUM SIKABOOM-557 ALLSEASON 750ML
Art.nr 007617470 Lev.art.nr 593832

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
1-komp, polyuretan, expanderande fogskum för året runt användning (temperaturer mellan -10°C till +40°C). Fritt från klor- paraffiner och halogener. Kan appliceras på kalla underlag vid låga temperaturer. Bildar en homogen skumstruktur även vid lågt rf. Härdat skum kan skäras. slipas och målas över. Inom- och utomhusbruk.
Användningsområde Polyuretanfogskum för applicering med pistol året runt.
Appliceringstemperatur (°C) -10 till +40
Arbetstemperatur (°C) -10 till +40
Densitet (kg/m³) Ca 21 kg/m3
Färgkod Gulaktig
Förvaring Lagras i oskadad och oöppnad originalförpackning under torra förhållanden. Förvaras stående.
Förvaringstemperatur (°C) +5 till +25
Innehåll (ml) 750
Konsistens Skum
Lagringstid 12 månader
Typ Fogskum
Dokument

Miljövarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Brandfarlig
  • Skadlig
  • Allvarlig hälsofara

Signalord

Fara

Faroangivelser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare Kan sprängas vid uppvärmning
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergieller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn. .
P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/ångor/ sprej.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
VID INANDNING Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om expone ring. Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501 Ta hand om innehåll/behållare som avfall enligt lokala regler.