Produkter

MAPECURE AF 25 KG
Art.nr 99013158 Lev.art.nr 1692125

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Anti Freeze. Vaxemulsionsbaserad membranhärdare för nygjutna betongplattor med tillsatt frostskydd. Fungerar ned till - 5 grader. Membranet skyddar den nygjutna plattan mot uttorkning och gör att man slipper eftervattning.
Vikt (kg) 25
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Gas under tryck

Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten
P240 Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P370 + P378 Vid brand: Släck med pulversläckare.
P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.