Produkter

REDIREP 25 RSF 25 KG REPARATIONSBRUK

Art.nr 99000075 Lev.art.nr 2517625
hlbr_vl SundahusB
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande, FIBERFÖRSTÄRKT, krympkompenserat specialbruk för reparation av betong. Tryckhållfashet ca 25 N/mm2.
Användningsområde För alla typer av reparationsarbeten i betongunderlag.
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande Ca 3,3 liter vatten per sack a 25 kg.
Förpackning Säck
Lagringstid 12 månader
Tryckhållfasthet Ca 25 N/mm2
Typ Torrbruk
Vikt (kg) 25
Åtgång Ca 1,8 kg/dm3.
EAN 7070211108126
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.