Produkter

PLANITOP R & R R2 25 KG REPARATIONSBRUK

Art.nr 99012194 Lev.art.nr 265325
hlbr_vl Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Snabbhärdande, Fast-Track, fiberförstärkt, krympkompenserat, tixotropt och cementbaserat bruk för reparation och ytbehandling av betong.
Vikt (kg) 25
Åtgång ca 15 kg/ m² per cm tjocklek
EAN 8022452055393
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in partiklar eller dimma.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.