Produkter

MAPEGROUT SV 25KG

Art.nr 99000061 Lev.art.nr 265525
hlbr_vl Basta BVBAccepteras
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Mycket snabbhärdande, Fast-Track, och lättflytande reparationsbruk för horisontala ytor.

- Tryckhållfasthet: 55 N/mm² - Klass R4
- Åtgång: 20 kg/m² per cm tjocklek
Användningsområde För reparation av betong och lagningar av inspektionsschakt, cisterner och vägbeläggning.
Bearbetningsbar minuter 120
Blandningsförhållande 100 delar MAPEGROUT SV med 12 - 13 delar vatten.
Förpackning Säck
Lagringstid 12 månader
Tryckhållfasthet Ca 55 N/mm²
Typ Torrbruk
Vikt (kg) 25
Åtgång 20 kg/m² per cm tjocklek.
EAN 8022452044182
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.