Produkter

BETONGREPARATION R50 BEMIX 20KG
Art.nr 007651725 Lev.art.nr 523444

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Högpresterande, fiberförstärkt, krympkompenserat och tixotropt lagningsbruk för lagningar av betong. Kan användas på vertikala ytor utan formning.
Bearbetningstid Ca 1 timme
Förvaring Torrt i obrutenförpackning inom 24 månader
Konsistens Tixotrop
Krympning ≤ 1 promille
Materialåtgång 2 kg/mm/m2
Rek. skikttjocklek (mm) 5-50
Typ Betongreparation
Vattenåtgång 2,9–3.5 liter per 20 kg
Vikt (kg) 20
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.