Produkter

SPRÄCKMEDEL SNIGELDYNAMIT 2KG
Art.nr 004254640 Lev.art.nr 59202

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Används för ljudlös, dammfri och vibrationsfri spräckning av sten, berg och betong. Skador på omgivande objekt och byggnader undviks, vilka lätt kan uppstå vid konventionell sprängning. Spräcktryck > 80 MPa. Snigeldynamit används inomhus/utomhus och under vatten för ljudlös, dammfri och vibrationsfri spräckning av sten, berg och betong. Med Snigeldynamit undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt kan uppstå vid konventionell sprängning. Åtgång: 1,8–2,7 kg/lpm beroende på håldiameter. Vattenåtgång: 2,0–2,2 dl per kg pulver.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Borrdiameter (mm) 30-40
Borrdjup (mm) > 300
Lagringstid Används inom 24 månader från tillverkningsdatum på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning
Materialåtgång 1,8–2,7 kg/lpm beroende på håldiameter
Typ Snigeldynamit
Vikt (kg) 2
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT Tvätta med mycket vatten/tvål.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare