Produkter

BEMIX EXP KÖLDBRUK 25KG 0-4 MM
Art.nr 002156714 Lev.art.nr 522600

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Färdigblandat och expanderande köldbruk för gjutning i minusgrader eller när snabb formrivning önskas. Används vid undergjutning av pelare, prefabelement etc. Bemix Köldbruk är ett expanderbruk för undergjutningar i minusgrader eller när snabb formrivning önskas. Härdar i minusgrader. OBS! Får inte pumpas. Åtgång: 1 säck ger ca 12,5 l färdigblandat bruk. Vattenåtgång: 3,75 l per 25 kg. Skikttjocklek: oarmerat 20–150 mm.
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 10
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Frostbeständig Ja
Förpackning Småsäck
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m² och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) 20-150
Tryckhållfasthet 40 MPa
Typ Expanderbetong
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,5-4,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.