Produkter

NONSET 50 SR 25KG
Art.nr 99000106 Lev.art.nr 2517225

Basta
Mapei
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Expanderande injekteringsbruk baserad på sulfatresistent cement, för förankring och ingjutning av bultar, tunna undergjutningar osv.
Användningsområde För gjutning av bergbultar och kan användas för kamstålsbult, rörbult, CT-bult med mera.
Bearbetningsbar minuter 40
Blandningsförhållande 101 delar med 36-44 delar vatten (9-11 l/säck)
Förpackning Säck
Lagringstid 12 månader
Vikt (kg) 25
Åtgång Ca 1,6 kg/l färdig massa
Dokument

Prestandadeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att andas in damm.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.