Produkter

BEMIX P3 PUMPBAR 25KG 0-4 MM
Art.nr 002156720 Lev.art.nr 522805

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
Pumpbart expanderbruk för undergjutningar samt gjutning av badrumsgolv (snabb uttorkning).
1kg material ger färdig betong (l) 0,50
Användningsområde Inomhus och utomhus
Appliceringstemperatur (°C) +5 till +25
Bearbetningsbar minuter 20
Blandningsförhållande 3,5-4,5 liter vatten per 25 kg
Bruksbindemedel Cement
Fraktion (mm) 0-4
Förpackning Småsäck
Förvaring Torrt i obruten förpackning
Konsistens Rinnande
Lagringstid 12 månader
Materialåtgång 2 kg per m2 och mm
Pumpbar Ja
Rek. skikttjocklek (mm) Oarmerat 20–150
Tryckhållfasthet >60 MPa efter 28 dygn
Typ Universalbruk
Vattentät Ja
Vattenåtgång 3,25 liter per säck
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genastGIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.