Produkter

EXPANDERBETONG FIN 25 KG
Art.nr 002805590 Lev.art.nr 5511505

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
Produktinformation
För undergjutning i skikt 20–100 mm av stål- och betongpelare, betongelement och maskiner. Pumpbar betongmassa med expansion.
Användningsområde Inomhus och utomhus
Bearbetningsbar minuter 30
Bruksbindemedel Cement Std P
Fraktion (mm) 0-2
Frostbeständig Ja
Materialåtgång 1,92 kg per m2 och mm (20 kg/10 mm/m2)
Rek. skikttjocklek (mm) 20-100
Tryckhållfasthet 50 MPa
Typ Betong
Vattentät Ja
Vattenåtgång Max 3,5 liter per 25 kg
Vikt (kg) 25
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Frätande
  • Skadlig

Signalord

Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas damm / rök / gaser / dimma / ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.